Soldyrkaren Kabel-TV förening


Björkskatan & Lulsundet


Kontakt


Frågor:

info@soldyrkaren.se


Servicetelefon:

070-269 0852





Just nu på TV


Senaste nytt i föreningen


2020-01-31

Efter strömavbrotte 30:e januari så verka några abonnenyer tappat sin signal. Vi måste få in fleranmälningar för att kunna ringa in vilket/-a skåp som kan vara drabbade. Mejla till info@soldyrkaren.se om ni inte har någon TV-signal


2019-12-09

KALLELSE årsmöte 2020.


Måndagen den 24:e febriari 2020 kl 19:00 i Orbmergsskolans matsal 


Vanliga årsmötesförhandlingar

 

Ärenden (enligt stadgarna)
Ärenden som medlem önskar få behandlade vid årsmötet, skall senast 10 dagar i förväg anmälas till styrelsen.

                                                                                                                                                     

 1. Dagordning vid årsmötet för Soldyrkaren 2020-02-24
 2. Årsmötets öppnande
 3. Fråga om mötet behöriga utlysande
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av rösträknare för mötet
 7. Val av två protokolljusterare för mötet
 8. Behandling av verksamhetsberättelsen
 9. Behandling av resultat- och balansräkningen
 10. Behandling av revisionsberättelsen
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter (minst 3st)
 14. Beslut om omkostnadsersättning för 2020
 15. Val av ordförande för 1 år
 16. Val av styrelseledamot för 2 år respektive 1 år
 17. Val av styrelsesuppleanter för 1 år (2 st)
 18. Val av revisorer och revisorsuppleanter för 1 år
 19. Val av valberedning för 1 år (2 st)
 20. Faställande av årsavgiften för 2020
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutning



2019-11-09


Årsmöte bestämt till 2020-02-24. Kallelse och dagordning kommer